سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طراحی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی اشاره و بیان کرد: این سامانه به زودی راه اندازی می شود.

سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

(image)

مدیرکل امور دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به طراحی سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی اشاره و بیان کرد: این سامانه به زودی راه اندازی می شود.
سامانه امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی راه اندازی می شود

ممکن است بپسندید...