برادر رئیس جمهور به جای پیگیری سانحه سمنان عازم سفر تفریحی کیش شد!

برادر رئیس جمهور به جای پیگیری سانحه سمنان عازم سفر تفریحی کیش شد!

حسین فریدون صبح امروز در شرایطی که دولت درگیر سانحه ریلی سمنان است به همراه خانواده عازم جزیره تفریحی کیش شد.

برادر رئیس جمهور به جای پیگیری سانحه سمنان عازم سفر تفریحی کیش شد!

(image)

حسین فریدون صبح امروز در شرایطی که دولت درگیر سانحه ریلی سمنان است به همراه خانواده عازم جزیره تفریحی کیش شد.
برادر رئیس جمهور به جای پیگیری سانحه سمنان عازم سفر تفریحی کیش شد!

ممکن است بپسندید...