بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است

بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است

بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است

بودجه عمومی کشور در سال آینده حدود 320 هزار میلیارد تومان است

ممکن است بپسندید...