مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: فعالیت در زمینه وقف، اهمیت زیادی دارد و آثار و برکات آن نصیب جامعه می‌شود و اسباب عزت دین را فراهم می‌کند همچنین سبب می‌شود مردم گرایش بیشتری به دین و سنت حسنه وقف داشته باشند.

مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

(image)

یکی از مراجع عظام تقلید گفت: فعالیت در زمینه وقف، اهمیت زیادی دارد و آثار و برکات آن نصیب جامعه می‌شود و اسباب عزت دین را فراهم می‌کند همچنین سبب می‌شود مردم گرایش بیشتری به دین و سنت حسنه وقف داشته باشند.
مردم در سال‌های اخیر اقبال فراوانی به وقف داشتند

ممکن است بپسندید...