فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم

فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم

کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند.

فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم

(image)

کاش آقایان روحانی و ظریف یک بیانیه مشترک بدهند؛ نه اینکه از ملت عذرخواهی کنند.
فقط یک کلمه بگویند درباره آمریکا اشتباه کردیم

ممکن است بپسندید...