تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی با اشاره به تمدید جدید تحریم های ایران توسط آمریکا گفت: به نظر ما بهترین کاری که باید در دوران پسانقض برجام(!!) انجام بگیرد، «تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی و تفکر غیرانقلابی سازش با استکبار توسط ملت ایران» است.

تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

(image)

دبیر جامعه اسلامی دانشکده مهندسی دانشگاه بوعلی با اشاره به تمدید جدید تحریم های ایران توسط آمریکا گفت: به نظر ما بهترین کاری که باید در دوران پسانقض برجام(!!) انجام بگیرد، «تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی و تفکر غیرانقلابی سازش با استکبار توسط ملت ایران» است.
تحریم سیاسی آمریکادوستان داخلی بهترین کار در دوران پسانقض برجام است

ممکن است بپسندید...