دوترته: ترامپ رئیس جمهور خوبی برای آمریکاست

دوترته: ترامپ رئیس جمهور خوبی برای آمریکاست

رودریگو دوترته گفت: رئیس جمهور منتخب آمریکا به او بخاطر اقداماتش در سرکوب جرم و جنایت در فیلیپین آرزوی موفقیت کرد.

دوترته: ترامپ رئیس جمهور خوبی برای آمریکاست

(image)

رودریگو دوترته گفت: رئیس جمهور منتخب آمریکا به او بخاطر اقداماتش در سرکوب جرم و جنایت در فیلیپین آرزوی موفقیت کرد.
دوترته: ترامپ رئیس جمهور خوبی برای آمریکاست

ممکن است بپسندید...