دولت روحانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصاد مقاوم ندارد

دولت روحانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصاد مقاوم ندارد

به نظر من دولت آقای دکتر رو حانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصادی مقاوم، بنا به مفهومی که من از چنین اقتصادی دارم ، ندارد.

دولت روحانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصاد مقاوم ندارد

(image)

به نظر من دولت آقای دکتر رو حانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصادی مقاوم، بنا به مفهومی که من از چنین اقتصادی دارم ، ندارد.
دولت روحانی سیاست مشخصی برای ایجاد اقتصاد مقاوم ندارد

ممکن است بپسندید...