سهم ۱۹ درصدی مواد غذایی از صادرات غیرنفتی

سهم ۱۹ درصدی مواد غذایی از صادرات غیرنفتی

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال ۲۰۱۴ صادرات مواد غذایی و کشاورزی ۱۹ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش کشاورزی در ۱۰ ساله گذشته بیشترین حجم نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

سهم ۱۹ درصدی مواد غذایی از صادرات غیرنفتی

(image)

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در سال ۲۰۱۴ صادرات مواد غذایی و کشاورزی ۱۹ درصد از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، گفت: بخش کشاورزی در ۱۰ ساله گذشته بیشترین حجم نیروی کار را به خود اختصاص داده است.
سهم ۱۹ درصدی مواد غذایی از صادرات غیرنفتی

ممکن است بپسندید...