آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

بعد از طرح موضوع حقوق های نجومی، مطالبات گسترده مردمی و رسانه ای، دولت را بر آن داشت تا هر طور می تواند فضا را آرام کند؛ از عزل چند مدیر تا وعده ها و بیانیه های متوالی. وعده ها و بیانیه هایی که امیدهای بسیاری ایجاد کرد.

آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

(image)

بعد از طرح موضوع حقوق های نجومی، مطالبات گسترده مردمی و رسانه ای، دولت را بر آن داشت تا هر طور می تواند فضا را آرام کند؛ از عزل چند مدیر تا وعده ها و بیانیه های متوالی. وعده ها و بیانیه هایی که امیدهای بسیاری ایجاد کرد.
آقای رئیس‌جمهور! ۵ ماه از فرصت یک ماهه گذشت

ممکن است بپسندید...