اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به استانها

اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به استانها

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اعتبارات عمرانی به دو صورت تخصیص پیدا میکند گفت: تا کنون ۳هزار ۵۰۰میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به همه استانها تخصیص یافته است.

اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به استانها

(image)

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اعتبارات عمرانی به دو صورت تخصیص پیدا میکند گفت: تا کنون ۳هزار ۵۰۰میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به همه استانها تخصیص یافته است.
اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد تومان اعتبارات طرحهای تملک دارایی به استانها

ممکن است بپسندید...