بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

مطابق جدول شماره ۷ مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه سال ۹۶، بودجه سازمان بیمه سلامت ۱۰هزار​ میلیارد تومان تعیین شده است.

بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

(image)

مطابق جدول شماره ۷ مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اصلی و زیرمجموعه سال ۹۶، بودجه سازمان بیمه سلامت ۱۰هزار​ میلیارد تومان تعیین شده است.
بودجه سازمان بیمه سلامت برای سال ۹۶

ممکن است بپسندید...