ناکارآمدی و عصبانیت ریزش رأی روحانی را تشدید می‌کند

ناکارآمدی و عصبانیت ریزش رأی روحانی را تشدید می‌کند

مردم از هر چه چشم بپوشند از ناکارآمدی چشم نمی‌پوشند و همین عامل عصبانیت مقامات دولتی است.

ناکارآمدی و عصبانیت ریزش رأی روحانی را تشدید می‌کند

(image)

مردم از هر چه چشم بپوشند از ناکارآمدی چشم نمی‌پوشند و همین عامل عصبانیت مقامات دولتی است.
ناکارآمدی و عصبانیت ریزش رأی روحانی را تشدید می‌کند

ممکن است بپسندید...