ارائه پیشنهاد کاهش نوبت کاری پلیس راهور در مواقع آلودگی هوا

ارائه پیشنهاد کاهش نوبت کاری پلیس راهور در مواقع آلودگی هوا

معاون بهداشت و درمان نیروی انتظامی گفت: ماموران این نیرو که در ماموریت ها دچار آسیب، اعم از جزئی یا جدی شوند، تسهیلات ویژه می گیرند.

ارائه پیشنهاد کاهش نوبت کاری پلیس راهور در مواقع آلودگی هوا

(image)

معاون بهداشت و درمان نیروی انتظامی گفت: ماموران این نیرو که در ماموریت ها دچار آسیب، اعم از جزئی یا جدی شوند، تسهیلات ویژه می گیرند.
ارائه پیشنهاد کاهش نوبت کاری پلیس راهور در مواقع آلودگی هوا

ممکن است بپسندید...