برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نباید دولتی عمل شود

برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نباید دولتی عمل شود

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قطعا بایستی در مسیر اجتماعی حرکت کنیم و در حوزه اجتماعی برنامه ریزی کنیم.

برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نباید دولتی عمل شود

(image)

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در بحث پیشگیری از آسیبهای اجتماعی قطعا بایستی در مسیر اجتماعی حرکت کنیم و در حوزه اجتماعی برنامه ریزی کنیم.
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نباید دولتی عمل شود

ممکن است بپسندید...