تهران در جایگاه نهم سالمندی جمعیت

تهران در جایگاه نهم سالمندی جمعیت

مدیرکل بهزیستی استان تهران به پیشگیری از معلولیت‌ها با اجباری شدن مشاوره ژنتیک تاکید کرد.

تهران در جایگاه نهم سالمندی جمعیت

(image)

مدیرکل بهزیستی استان تهران به پیشگیری از معلولیت‌ها با اجباری شدن مشاوره ژنتیک تاکید کرد.
تهران در جایگاه نهم سالمندی جمعیت

ممکن است بپسندید...