در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده هستیم

در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده هستیم

رئیس سازمان سینمایی گفت: در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده از سوی دادستانی هستیم طبعاً با نمایش فلیم‌های غیرمجاز برخورد خواهد شد.

در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده هستیم

(image)

رئیس سازمان سینمایی گفت: در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده از سوی دادستانی هستیم طبعاً با نمایش فلیم‌های غیرمجاز برخورد خواهد شد.
در انتظار لیست فیلم‌های توقیف شده هستیم

ممکن است بپسندید...