درخواست اردوغان از ایران، روسیه و چین برای تجارت با لیر ترکیه

درخواست اردوغان از ایران، روسیه و چین برای تجارت با لیر ترکیه

اردوغان گفت: ترکیه هم اکنون با کودتای اقتصادی مواجه است و از کشورهای ایران، روسیه و چین می خواهیم تا با لیر ترکیه به مبادلات تجاری با ما بپردازند.

درخواست اردوغان از ایران، روسیه و چین برای تجارت با لیر ترکیه

(image)

اردوغان گفت: ترکیه هم اکنون با کودتای اقتصادی مواجه است و از کشورهای ایران، روسیه و چین می خواهیم تا با لیر ترکیه به مبادلات تجاری با ما بپردازند.
درخواست اردوغان از ایران، روسیه و چین برای تجارت با لیر ترکیه

ممکن است بپسندید...