میزان پرداختی به معلولان حدود ۷۰ هزار تومان است!

میزان پرداختی به معلولان حدود ۷۰ هزار تومان است!

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: افزایش ۱۰۰۰ درصدی حقوق معلولان به نظر مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.

میزان پرداختی به معلولان حدود ۷۰ هزار تومان است!

(image)

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی گفت: افزایش ۱۰۰۰ درصدی حقوق معلولان به نظر مجلس شورای اسلامی بستگی دارد.
میزان پرداختی به معلولان حدود ۷۰ هزار تومان است!

ممکن است بپسندید...