تبدیل دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است

تبدیل دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز دانشجو تاکید کرد: تبدیل شدن دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است. اما از آن خطرناک‌تر این است که دانشگاه خاموش باشد، دانشجویان اظهار نظر نکنند و نگاه انتقادی و آرمان‌گرایانه را به هر دلیلی کنار بگذارند.

تبدیل دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است

(image)

وزیر بهداشت در پیامی به مناسبت روز دانشجو تاکید کرد: تبدیل شدن دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است. اما از آن خطرناک‌تر این است که دانشگاه خاموش باشد، دانشجویان اظهار نظر نکنند و نگاه انتقادی و آرمان‌گرایانه را به هر دلیلی کنار بگذارند.
تبدیل دانشگاه به پایگاهی برای احزاب سیاسی خطرناک است

ممکن است بپسندید...