روز تصویب برجام به عنوان روز«بدعهدی آمریکای جنایتکار» نام‌گذاری شود

روز تصویب برجام به عنوان روز«بدعهدی آمریکای جنایتکار» نام‌گذاری شود

صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتیدطی فراخوانی از ملت ایران، خواستار نام‌گذاری روز تصویب برجام به عنوان روز «روز بدعهدی آمریکای جنایتکار با ملت ایران» در تقویم رسمی کشور شد.

روز تصویب برجام به عنوان روز«بدعهدی آمریکای جنایتکار» نام‌گذاری شود

(image)

صلاحی، رئیس سازمان بسیج اساتیدطی فراخوانی از ملت ایران، خواستار نام‌گذاری روز تصویب برجام به عنوان روز «روز بدعهدی آمریکای جنایتکار با ملت ایران» در تقویم رسمی کشور شد.
روز تصویب برجام به عنوان روز«بدعهدی آمریکای جنایتکار» نام‌گذاری شود

ممکن است بپسندید...