موفقیت موسسه پژوهشی ابن‌سینا در اشاعه فرهنگ و زبان فارسی در بالکان

موفقیت موسسه پژوهشی ابن‌سینا در اشاعه فرهنگ و زبان فارسی در بالکان

مدیر مؤسسه علمی پژوهشی این سینا بوسنی و هرزگوین در نشستی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو فعالیت این نهاد ایرانی را در اشاعه فرهنگ و تمدن و زبان و ادبیات فارسی کشورمان در بوسنی و هرزگوین و منطقه بالکان به طور مشروح توضیح داد.

موفقیت موسسه پژوهشی ابن‌سینا در اشاعه فرهنگ و زبان فارسی در بالکان

(image)

مدیر مؤسسه علمی پژوهشی این سینا بوسنی و هرزگوین در نشستی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سارایوو فعالیت این نهاد ایرانی را در اشاعه فرهنگ و تمدن و زبان و ادبیات فارسی کشورمان در بوسنی و هرزگوین و منطقه بالکان به طور مشروح توضیح داد.
موفقیت موسسه پژوهشی ابن‌سینا در اشاعه فرهنگ و زبان فارسی در بالکان

ممکن است بپسندید...