برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم همخوانی ندارد

برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم همخوانی ندارد

وزیر علوم گفت:برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم در حوزه‌های فرهنگی همخوانی ندارد و مورد پشتیبانی وزارت‌خانه نیست.

برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم همخوانی ندارد

(image)

وزیر علوم گفت:برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم در حوزه‌های فرهنگی همخوانی ندارد و مورد پشتیبانی وزارت‌خانه نیست.
برگزاری اردوهای مختلط به هیچ وجه با سیاست‌های وزارت علوم همخوانی ندارد

ممکن است بپسندید...