نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد

نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد. جنبش دانشجویی در این مسیر جلو می‌رود و نباید توسط دیگران دچار گمراهی شود.

نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد

(image)

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد. جنبش دانشجویی در این مسیر جلو می‌رود و نباید توسط دیگران دچار گمراهی شود.
نباید سرنخ دشمنی با آمریکا در ۲۸ مرداد را فراموش کرد

ممکن است بپسندید...