رقابت ایده‌های تخصصی در ایده ‌بازار پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رقابت ایده‌های تخصصی در ایده ‌بازار پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دبیر ایده‌بازار تخصصی پلیمر و رنگ از رقابت ۵ ایده تخصصی در زمینه صنایع پلیمر در این رویداد خبر داد.

رقابت ایده‌های تخصصی در ایده ‌بازار پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(image)

دبیر ایده‌بازار تخصصی پلیمر و رنگ از رقابت ۵ ایده تخصصی در زمینه صنایع پلیمر در این رویداد خبر داد.
رقابت ایده‌های تخصصی در ایده ‌بازار پلیمر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ممکن است بپسندید...