عیدانه ۵ میلیون تومانی وزیرراه به کارکنان فرودگاه‌ها!

عیدانه ۵ میلیون تومانی وزیرراه به کارکنان فرودگاه‌ها!

دست و دلبازی آخوندی با شعار هزینه‌های دولت را کاهش دهیم درحالی بودکه کارکنان وزارت راه ۳۰۰هزار تومان و راه‌آهن ۱۵۰هزارتومان گرفتند!

عیدانه ۵ میلیون تومانی وزیرراه به کارکنان فرودگاه‌ها!

(image)

دست و دلبازی آخوندی با شعار هزینه‌های دولت را کاهش دهیم درحالی بودکه کارکنان وزارت راه ۳۰۰هزار تومان و راه‌آهن ۱۵۰هزارتومان گرفتند!
عیدانه ۵ میلیون تومانی وزیرراه به کارکنان فرودگاه‌ها!

ممکن است بپسندید...