فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و دارو احتیاج دارد

فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و دارو احتیاج دارد

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: سم زدایی به تنهایی اعتیاد را درمان نمی کند بلکه فقط مقدمه کار است و فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و همچنین دارو نیاز دارد.

فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و دارو احتیاج دارد

(image)

رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: سم زدایی به تنهایی اعتیاد را درمان نمی کند بلکه فقط مقدمه کار است و فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و همچنین دارو نیاز دارد.
فرد معتاد برای ترک اعتیاد به خدمات مددکاری و روانشناختی و دارو احتیاج دارد

ممکن است بپسندید...