مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

رئیس دانشگاه صنعتی شریف مدیر جدید حراست این دانشگاه را معرفی کرد.

مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

(image)

رئیس دانشگاه صنعتی شریف مدیر جدید حراست این دانشگاه را معرفی کرد.
مدیر جدید حراست دانشگاه صنعتی شریف معرفی شد

ممکن است بپسندید...