برنامه ششم توسعه حقوق‌های پرداختی را متعادل می‌کند/ نمی‌شود یک مدیر ۵۰ برابر دیگران حقوق دریافت کند

برنامه ششم توسعه حقوق‌های پرداختی را متعادل می‌کند/ نمی‌شود یک مدیر ۵۰ برابر دیگران حقوق دریافت کند

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: معتقدم باید حقوق‌ها شفاف و تعریف‌شده باشد. باید عدالت در پرداخت‌ها وجود داشته و مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.

برنامه ششم توسعه حقوق‌های پرداختی را متعادل می‌کند/ نمی‌شود یک مدیر ۵۰ برابر دیگران حقوق دریافت کند

(image)

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم گفت: معتقدم باید حقوق‌ها شفاف و تعریف‌شده باشد. باید عدالت در پرداخت‌ها وجود داشته و مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.
برنامه ششم توسعه حقوق‌های پرداختی را متعادل می‌کند/ نمی‌شود یک مدیر ۵۰ برابر دیگران حقوق دریافت کند

ممکن است بپسندید...