کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

طی مراسمی با حضور اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی از دو کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات این شورا رونمایی شد.

کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

(image)

طی مراسمی با حضور اعضا شورای عالی انقلاب فرهنگی از دو کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات این شورا رونمایی شد.
کتاب عملکرد و مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد

ممکن است بپسندید...