چرا مانع سخنرانی زاکانی در دانشگاه می‌شوند؟

چرا مانع سخنرانی زاکانی در دانشگاه می‌شوند؟

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: وزارت علوم با نشریه یک تشکل سوگلی که به مردم انقلابی کشورمان به خاطر سر دادن شعار مرگ بر آمریکا اهانت کرده و فحش‌های رکیک داده برخورد نمی‌کند، اما مانع سخنرانی‌های زاکانی که در زمینه مفاسد اقتصادی افشاگری می‌کند جلوگیری می‌کنند.

چرا مانع سخنرانی زاکانی در دانشگاه می‌شوند؟

(image)

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: وزارت علوم با نشریه یک تشکل سوگلی که به مردم انقلابی کشورمان به خاطر سر دادن شعار مرگ بر آمریکا اهانت کرده و فحش‌های رکیک داده برخورد نمی‌کند، اما مانع سخنرانی‌های زاکانی که در زمینه مفاسد اقتصادی افشاگری می‌کند جلوگیری می‌کنند.
چرا مانع سخنرانی زاکانی در دانشگاه می‌شوند؟

ممکن است بپسندید...