شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله

شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله
نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به یک شهروند معلول فلسطینی از ناحیه سر وی را به شهادت رساندند.

شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله

نظامیان رژیم صهیونیستی با شلیک به یک شهروند معلول فلسطینی از ناحیه سر وی را به شهادت رساندند.
شهادت یک فلسطینی معلول به ضرب گلوله

ممکن است بپسندید...