آی‌کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست!

آی‌کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست!
سخنگوی حزب کارگزاران گفت: آی کیوی ما یه مقدار بیشتر از دوستان دیگرمان است؛ مشکل کارگزاران و خانواده آقای هاشمی این است که مقداری آی کیو بالایی دارند و می‌فهمند.

آی‌کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست!

سخنگوی حزب کارگزاران گفت: آی کیوی ما یه مقدار بیشتر از دوستان دیگرمان است؛ مشکل کارگزاران و خانواده آقای هاشمی این است که مقداری آی کیو بالایی دارند و می‌فهمند.
آی‌کیوی خانواده هاشمی و کارگزاران بالاست!

ممکن است بپسندید...