رئیس جمهور باید در بودجه به وعده‌های انتخاباتی اش توجه بیشتری می‌کرد

رئیس جمهور باید در بودجه به وعده‌های انتخاباتی اش توجه بیشتری می‌کرد
ضرغامی عنوان کرد: رئیس جمهور باید به وعده‌های انتخاباتی به ویژه در رسیدگی و توجه بیشتر به نیازمندان و طبقه فرودست جامعه، با حفظ شأن و جایگاه آنان در لایحه بودجه توجه و اقدام می‌کرده است.

رئیس جمهور باید در بودجه به وعده‌های انتخاباتی اش توجه بیشتری می‌کرد

ضرغامی عنوان کرد: رئیس جمهور باید به وعده‌های انتخاباتی به ویژه در رسیدگی و توجه بیشتر به نیازمندان و طبقه فرودست جامعه، با حفظ شأن و جایگاه آنان در لایحه بودجه توجه و اقدام می‌کرده است.
رئیس جمهور باید در بودجه به وعده‌های انتخاباتی اش توجه بیشتری می‌کرد

ممکن است بپسندید...