یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود
نهمین سالگرد تدفین دو شهید گمنام و شهدای دانشجوی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.

یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

نهمین سالگرد تدفین دو شهید گمنام و شهدای دانشجوی دانشگاه مازندران برگزار می‌شود.
یادواره شهدای «سلوک گمنامی 9» در دانشگاه مازندران برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...