جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود

جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود
دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف افزایش فعالیت جسمی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان، جشنواره ورزشی برگزار می‌کند.

جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود

دانشگاه علوم پزشکی تهران با هدف افزایش فعالیت جسمی و ایجاد شور و نشاط در بین دانشجویان، جشنواره ورزشی برگزار می‌کند.
جشنواره ورزشی دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...