گفت و شنود؛ رَم کرد!

گفت و شنود؛ رَم کرد!
یک قاطر داشت شطرنج بازی می‌کرد، شاه شطرنج از عصبانیت دق کرد، وزیر استعفا داد و اسب شطرنج رم کرد؟!

گفت و شنود؛ رَم کرد!

یک قاطر داشت شطرنج بازی می‌کرد، شاه شطرنج از عصبانیت دق کرد، وزیر استعفا داد و اسب شطرنج رم کرد؟!
گفت و شنود؛ رَم کرد!

ممکن است بپسندید...