باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام موجب ارتقای توان دفاعی می‌شود

باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام موجب ارتقای توان دفاعی می‌شود
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام، گفت: توجه به این باید‌ها و نباید‌ها موجب ارتقای توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح می‌شود.

باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام موجب ارتقای توان دفاعی می‌شود

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام، گفت: توجه به این باید‌ها و نباید‌ها موجب ارتقای توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح می‌شود.
باید‌ها و نبایدهای فرماندهی و مدیریت در اسلام موجب ارتقای توان دفاعی می‌شود

ممکن است بپسندید...