تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل
روز دوشنبه سازمان ملل متحد به بهانه‌ی شرایط نامناسب حقوق بشر در ایران، قطعنامه‌ای را که توسط کانادا تنظیم شده بود، علیه ایران به تصویب رساند.

تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل

روز دوشنبه سازمان ملل متحد به بهانه‌ی شرایط نامناسب حقوق بشر در ایران، قطعنامه‌ای را که توسط کانادا تنظیم شده بود، علیه ایران به تصویب رساند.
تصویب قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر در سازمان ملل

ممکن است بپسندید...