هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است

هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: امروز دشمنان با بررسی‌های کارشناسان خود به این نتیجه رسیده اند که قادر به اعمال تهدید معتبری علیه ایران نیستند و هدف آن‌ها محدود سازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است.

هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: امروز دشمنان با بررسی‌های کارشناسان خود به این نتیجه رسیده اند که قادر به اعمال تهدید معتبری علیه ایران نیستند و هدف آن‌ها محدود سازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است.
هدف دشمن محدودسازی نفوذ منطقه‌ای و قدرت دفاعی جمهوری اسلامی است

ممکن است بپسندید...