برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد

برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد
معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه برجام صرفاً، به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچگونه ارتباطی با سایر مسائل ندارد. گفت: ایران از هیچ کوششی در راستای تحقق صلح و ثبات منطقه فروگذار نمی‌کند.

برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد

معاون وزیر خارجه با اشاره به اینکه برجام صرفاً، به موضوع هسته‌ای محدود شده و هیچگونه ارتباطی با سایر مسائل ندارد. گفت: ایران از هیچ کوششی در راستای تحقق صلح و ثبات منطقه فروگذار نمی‌کند.
برجام به موضوع هسته‌ای محدود شده و ارتباطی با سایر مسائل ندارد

ممکن است بپسندید...