امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند

امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امروز علوین و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت می باشند اما راه سختی را در پیش دارند.

امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند

رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها گفت: امروز علوین و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت می باشند اما راه سختی را در پیش دارند.
امروز علویون و طرفداران امیرالمومنین در اوج عزت هستند

ممکن است بپسندید...