برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند

برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند
وزیر علوم گفت: باید به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توجه کرد اما برخی اساتید رفتاری خشک با آنها دارند و می خواهند احترام اجباری از روی ترس در این دانشجویان ایجاد کنند.

برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند

وزیر علوم گفت: باید به دانشجویان تحصیلات تکمیلی توجه کرد اما برخی اساتید رفتاری خشک با آنها دارند و می خواهند احترام اجباری از روی ترس در این دانشجویان ایجاد کنند.
برخی اساتید رفتار خشکی با دانشجویان تحصیلات تکمیلی دارند/ دانشگاه‌ها دیر به موضوعات مهم کشور ورود می‌کنند

ممکن است بپسندید...