دمشق در کنگره گفتگوی ملی سوریه درسوچی حضورخواهد داشت

دمشق در کنگره گفتگوی ملی سوریه درسوچی حضورخواهد داشت
بشارالجعفری نماینده دایمی سوریه در سازمان ملل متحد گفت:: نمایندگان دولت دمشق در «گنگره گفتگوی ملی سوریه» که درآخر ژانویه در شهر سوچی روسیه برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.

دمشق در کنگره گفتگوی ملی سوریه درسوچی حضورخواهد داشت

بشارالجعفری نماینده دایمی سوریه در سازمان ملل متحد گفت:: نمایندگان دولت دمشق در «گنگره گفتگوی ملی سوریه» که درآخر ژانویه در شهر سوچی روسیه برگزار می‌شود، حضور خواهند داشت.
دمشق در کنگره گفتگوی ملی سوریه درسوچی حضورخواهد داشت

ممکن است بپسندید...