آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم

آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم
کارخانه چاپ در تبریز دچار حریق شد که باعث ایجاد دود عظیمی در این منطقه شد.

آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم

کارخانه چاپ در تبریز دچار حریق شد که باعث ایجاد دود عظیمی در این منطقه شد.
آتش سوزی در کارخانه چاپ تبریز +فیلم

ممکن است بپسندید...