ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد

ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد
در ادامه تنش دیپلماتیک بین ترکیه و امارات، ترکیه قصد دارد نام خیابانی که سفارت امارات در آنجا واقع است را به نام فرمانده نیروهای عثمانی در شهر مدینه تغییر دهد.

ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد

در ادامه تنش دیپلماتیک بین ترکیه و امارات، ترکیه قصد دارد نام خیابانی که سفارت امارات در آنجا واقع است را به نام فرمانده نیروهای عثمانی در شهر مدینه تغییر دهد.
ادامه تنش بین ترکیه و امارات/ ترکیه نام خیابان سفارت امارات را تغییر داد

ممکن است بپسندید...