الزام دولت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی

الزام دولت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان اقدام کنند.

الزام دولت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف کردند تا نسبت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای معلولان اقدام کنند.
الزام دولت به فراهم کردن تسهیلات پنج‌گانه برای فرصت‌های شغلی

ممکن است بپسندید...