هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد
هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) امروز برگزار شد و تاسیس بنیاد مصطفی (ص) در دستور کار قرار گرفت.

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد

هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) امروز برگزار شد و تاسیس بنیاد مصطفی (ص) در دستور کار قرار گرفت.
هشتمین نشست شورای سیاست­گذاری جایزه مصطفی (ص) برگزار شد

ممکن است بپسندید...