دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند

دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند
انجمن اسلامى دانشجویان ایرانى در لندن کارتهای تبریک کریسمس، حاوی پیام هایى از آیات قرآن مجید در خصوص حضرت مسیح علیه السلام را میان همسایه هاى مرکز فعالیت کانون توحید لندن توزیع کردند.

دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند

انجمن اسلامى دانشجویان ایرانى در لندن کارتهای تبریک کریسمس، حاوی پیام هایى از آیات قرآن مجید در خصوص حضرت مسیح علیه السلام را میان همسایه هاى مرکز فعالیت کانون توحید لندن توزیع کردند.
دانشجویان ایرانی به همسایگان مرکز توحید لندن کارت تبریک دادند

ممکن است بپسندید...