رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد
رییس جمهوری ایران، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.

رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

رییس جمهوری ایران، یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
رییس جمهور قانون موافقتنامه چابهار را برای اجرا ابلاغ کرد

ممکن است بپسندید...